Tư Vấn Đánh Giá Dự Án Mở Trường

- MVA tư vấn đánh giá tính khả thi của Dự án.

+ Khảo sát thuận lợi khó khăn của khu vực mở trường.

+ Khảo sát đối thủ cạnh tranh khu vực.

+ Làm việc với phòng giáo dục và đào tạo.

- MVA ước tính quy mô dự án.

+ Ước tính tài sản cố định.

+ Ước tính đầu tư - setup.

+ Ước tính vốn hoạt động.

- Kế hoạch kinh doanh.

+ Ước tính chi phí.

+ Ước tính doanh thu.

+ Dòng tiền, thời gian hoàn vốn, tỷ suất, lợi nhuận.