Cung Cấp Quy Trình Trường Mầm Non

- MVA cung cấp hồ sơ bán trú, hồ sơ chuyên môn.

- Cung cấp quy trình hoạt động vận hành trường mầm non.

Hỗ trợ quản lý trường mầm non hiệu quả, không phụ thuộc vào thay đổi nhân sự.